Arkiv BID35

Vad är BID35-projektet?

BID står för Business Improvement District och kan kortfattat beskrivas som platsutveckling i frivillig samverkan.

35 står för riksväg 35.
Följande städer längs 35:an har valt att ingå i BID35-projektet

 • Västervik (Storgatan)
 • Gamleby
 • Åtvidaberg
 • Linköping (FOLK)
 • Överum
SYFTE
BID35-projektet Åtvidaberg syftar till att stärka samverkan inom ett avgränsat område genom att ta hänsyn till hur parternas intressen, medverkan och insatser av olika slag hanteras. Med samlad kunskap, spetskompetens och erfarenhet mellan Åtvidabergs offentliga och privata intressenter ska BID35-projektet Åtvidaberg utveckla en målinriktad affärsutvecklingsplan för platsen (BID-området). Affärsutvecklingsplanens syfte är att ge Åtvidabergs näringsliv tillsammans med kommunen ännu bättre förutsättningar att växa inom sin egen verksamhet som för hela Åtvidabergs kommun.

Idag kan man tydligt identifiera ett kommersiellt- och ett kulturellt område s.k. teman inom området. Projektets syfte är att bland annat förstärka konsumtionen av varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området.
PROJEKTTID
JULI 2016 - DECEMBER 2018
MÅL
BID35-projektet Åtvidabergs mål är att alla aktörer i det geografiska eller tematiskt området ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell, en affärsutvecklingsplan samt en driftorganisation utifrån de förutsättningar som finns.
ÅTVIDABERGS BID-OMRÅDE

Svenska Stadskärnor har anpassat den internationella BID-modellen (USA; Storbritannien, Kanada bl.a.) till svenska förhållande. BID-modellen är ett processverktyg med 7 olika steg.

Arbetet har följande 5 fokusområden

 • Platsvarumärket (Identitet, profil, positionering och image)
 • Utbud (butiksmix, aktiviteter, upplevelser och service)
 • Platsens (funktion, utseende och utformning)
 • Tillgänglighet (transporter, framkomlighet och öppettider)
 • Rent, tryggt och säkert
Vi är i mål med projektet!
Men vi är inte nöjda


I förrgår fick vi ta emot Diplom från Svenska Stadskärnor för att vi deltagit i Svenska Stadskärnorns BID-modell och att vi tidigare i veckan presenterat en godkänd affärsplan för Åtvidabergs BID-område. Affärsplanen ska uppfylla vissa kriterier för att bli godkänd (se nedan).


BID35-projektet startade under hösten 2017 och målet med projektet var att få en godkänd affärsplan, vilket nu har uppnåtts. Men det återstår att ta detta vidare från projekt till process. Alltså hur går vi från Vad till Hur?

Styrgruppen kommer därför med stöd av arbets- och referensgrupp arbeta fokuserat med detta under januari och februari med ambitionen att inte "bara" ha en godkänd affärsplan utan en riktigt bra affärsplan.

​​​​​​​Stort GRATTIS till Åtvidaberg och alla cirka 50 deltagare i projektet som har bidragit med sin tid, engagemang, hjärta och ibland smärta ;). Fantastiskt bra jobbat <3

Om du har några frågor om affärsplanen eller det fortsatta arbetet är du välkommen att höra av dig projektledare Susanne Forsberg som kommer att arbeta vidare även under januari och februari. 

Affärsutvecklingsplan in the making
Projektet börjar nu närma sig målrakan. Sista december avslutas projektet och till dess ska en godkänd affärsutvecklingsplan vara klar så att Åtvidaberg kan motta BID-certifiering av Svenska Stadskärnor.  I den tidigare artikeln nedan ser du de olika delarna som ingår i affärsutvecklingsplanen
Var står vi just nu?
En av de fyra delarna är BID-områdets vision som är klar sedan ett par veckor tillbaka. Den har en stark koppling till Åtvidabergs kommuns övergripande vision. En viktig del i BID-områdets vision är att Åtvidaberg är ett attraktivt komplement till Linköping och ska tänka framåt samtidigt som den tar hänsyn till Åtvidabergs historia och kulturarv. Man har även bakat in förhållningssätt samt möjligheter gällande framför allt urbanisering och digitalisering. Inom ett par tre veckor kommer vi att kunna publicera visionen i sin helhet men just nu behöver den finslipas lite.
En annan del är handlingsplanenen som är på god väg att bli klar. Den innehåller åtgärder på kort och lång sikt som vi identifierat fram tills nu för att förbättra området. Här framgår det vem som är ansvarig för vad, när åtgärder skall starta samt till vilken kostnad. Denna femåriga handlingsplan (ett levande dokument) blir ett gemensamt arbetsdokument som kommer att stärka det nätverk med fastighetsägarna, kommunen och näringslivet, som vi arbetat upp under projekttiden.
Till sist har vi den viktiga samverkansorganisationen. Projektorganisationen har vuxit från 7 till 50 deltagare under projekttiden! Vad har varit bra respektive mindre bra under resans gång vad ska läggas till, tas bort osv? Den omarbetade organisationen ska ju leva vidare en tid framöver.

I november kommer vi att informera den politiska ledningsgruppen om projektet och i december kommer vi också att informera hela Kommunstyrelsen. Det är en tydlig signal att politiken är intresssad.
- Det finns en stark tilltro till att det framtida arbetet med att utveckla BID-området blir verklighet. Men det är ett gemensamt ansvar mellan kommun, politiker, fastighetsägare och näringsliv, ett ansvar de är väl medvetna om och tar på allra största allvar.
Bild från ett av våra arbetsgruppsmöten i arbetet med att ta fram BID-områdets vision. Från vänster: Lotta Damm, Svenska Kyrkan, Thomas Collin, Louise Blomqvist, Sportringen, Krister Schildt, Lina Lindgren, Åtvidabergsplatsen, Carl-Johan Liedberg, Liedbergs Fastigheter, Johan Karlsson, XL Bygg och Marie Åberg, Rosén Fastigheter
Hemläxan är gjord
Nio månader in i projektet och vi är i slutspurten i att sammanställa nulägesanalys som jag som projektledare anser ger en bra bild av BID-områdets nuläge. Nulägesanalysen är ett dokument där vi har samlat all information som kan vara till nytta för det framtida utvecklingsarbetet av området. Det finns sammanställningar från platsrundvandringar, inventering av t.ex. områdets utbud och tillgänglighet. Ytterligare material i analysen är utdrag från kommunens översiktsplan som antogs tidigare i vår samt utdrag ur kommunens verksamhetsmål för att nämna några områden. Utöver det har vi samlat en hel del statistik som in- och utpendling, flyttnetto samt handelsindex. Mycket tid har ägnats åt att träffa så många som möjligt, både företagare, föreningar, privatpersoner och eldsjälar.
Arbetsgruppernas insatser och engagemang i delar av detta arbete har varit ovärderligt och roligt. Ni har sannerligen en hel del eldsjälar i Åtvidaberg som ser dess värde, potential och som med glädje gett av sin tid i projektet så här långt. Jag vet att de längtar efter att lämna arbetet med nuläget och istället börja jobba med den del som kommer härnäst, förslag på förbättringar.
Vi har som sagt gjort den viktiga hemläxan och kan inom kort påbörja arbetet med själva målet med projektet, den så kallade affärsutvecklingsplanen. Nulägesanalysen kommer vara det viktigaste arbetsmaterialet i arbetet tillsammans med aktörerna i området, som framför allt är fastighetsägare, kommunen och näringslivet.
Affärsplanen innehåller fyra delar
• Vision för BID-området
• Handlingsplan (vem gör vad, när och hur?)
• Finansieringsmodell (vem betalar vad, när och tillsammans med vem?)
• Samverkansmodell (hur ska organisationen se ut för det framtida utvecklingsarbetet?)

Om du har frågor kring projektet ?

Välkommen att kontakta mig

Susanne Forsberg
BID-Manager/projektledare
070 874 0678
susanne.forsberg@yahoo.se
ÅTVIDABERGSKALASET en typ av medborgardialog

I projektet ingår det självklart att man genomför en målgruppsnanalys. Redan tidigt upptäckte vi att målgruppen unga, yngre vuxna och barnfamiljer var underrepresenterade både i styrgrupp som i arbetsgrupperna. Detta tog vi tidigt tag i och tillsammans med handelsprogrammets elever har vi samarbetat på flera sätt. Bland annat har eleverna gått platsrundvandringar i BID-området men är högst delaktiga i att arbeta fram konceptet och innehållet för det som vi kallar Åtvidabergskalaset.

Åtvidabergskalaset syfte är att tillsammans med eleverna, föreningar, verksamheter och företag skapa en riktigt kul dag med aktiviteter som fokuserar på just de saknade målgrupperna.

Jajamen, vi har en baktanke! Under dagen kommer vi vilja veta vad du tycker om BID-området gällande t.ex. utbud, utformning,tillgänglighet, platsvarumärket,  rent, snyggt och säkert.

Vill du vara med och visa upp din verksamhet/företag eller förening? Läs mer i pdf:en nedan för mer information.

Spara dagen, lördag den 5 maj kl 11.00-15.00 och följ oss på Facebook @åtvidabergskalaset och Instagram @atvidabergskalaset.

Bild är tagen när vi besökte handelsprogrammet den 8 februari. Ett möte som resulterade i ett fördjupat samarbete med programmets yngre vuxna. * Facitgubben symboliserade en trollkarl som kunde räkna ut rätt svar med hjälp av sin räknemaskin. "Nu skapar vi en ny typ av magi tillsammans". Bild: Patrick Friberg
Engagemang och stort deltagande vid stormötet den 7 februari
För att ge alla en möjlighet att bli uppdaterade och engagera sig ytterligare i BID35-projektet Åtvidaberg bjöd vi in till Stormöte den 7 februari.

Mycket har hänt sedan oktober, massor med möten i både mindre som större grupper. Renodlade informationsmöten, företagsbesök och arbetsgrupper har bildats med de fem fokusområdena som grund. Flertalet grupper har kommit igång med att bland annat platsvandra i området och då dokumenterat både i bild och skrift hur det ser ut och hur de upplever BID-området. En sammanställning av deras arbete så här långt samt en smygtitt på en ännu ej färdig nulägesanalys plus mycket annat fick vi ta del av på Stormötet. En sammanställning av kvällens presentationer se "Status nulägesanalys 12 feb".

Vi kommer nu att gå in en period i projektet där en hel del sammanställning ska göras för att på nästa styrgruppsmöte den 8 mars presentera ett första utkast av nulägesanalysen.
1/3 in i projektet
Nu har vi kommit en bit in i projektet och den förlorade tiden juli-augusti har hämtats upp. Vi ligger alltså i fas med Svenska Stadskärnors projektplan tillsammans med de övriga BID35-städerna. Nu kommer en period där vi kommer att påbörja arbetet med att arbeta fram nulägesanalysen som ska vara klar i mitten/slutet av mars.

Projektet fortsätter självklart med att vara tydligt, välkomnade och transparant. Till höger kan du läsa om vad vi åstadkom under 2017 och vad som är planerat så här långt under 2018. Ni som har varit med på våra möten finns med i projektets distributionslista och kommer fortsättningsvis att få direktinbjudan till våra möten, arbetsgrupper och presentationer.

Alla är alltid välkomna att ansluta till våra träffar och möten. Hör av dig till projektledaren så berättar hon mer. 
Bild tagen på Bildningscentrum Facetten när vi besökte Handelsprogrammet för presentation av elevernas projektarbete med tema BID (Business Improvement District). Vilka historiska och läckra miljöer de har förmånen att vistas i!

Det här händer 2018 (uppdateras)

Det här hände 2017

OJ, OJ, OJ vilket engagemang men...

Under de senaste två veckorna har vi träffat många härliga personer från gymnasieskolan, näringslivet, kommunen och invånare i Åtvidaberg. Handelsprogrammets elever har presenterat deras fantastiska BID-arbete och vi har fått deras enkätsvar efter genomförda platsrundvandringar. Utöver detta har vi även fått ta del av elevernas genomförda undersökning "Servicetemperaturen". Hur står det egentligen till med service och bemötande i Åtvidaberg? Det kommer arbetsgruppen Platsvarumärkets material tillsammans med elevernas undersökning visa i vår nulägesanalys.

Vi har haft möte med Scanfil, Åtvidabergs största privata arbetsgivare där vi fick lära oss mer om deras spännande företag, och vi fick möjlighet att informera om BID35-projektet. För dem är ett viktigt med ett Åtvidaberg som är attraktivt.
Det underlättar deras arbete att rekrytera nya medarbetare men också viktigt när de har kundbesök. "Vi är en arbetsgivare som arbetar långsikigt, det är viktigt att våra medarbetare trivs på Scanfil men också att de trivs med orten Åtvidaberg"

Mötet med projektgruppen för Facetten var också intressant. Vilket enormt arbete de har lagt ner med mycket begränsade resurser, wow! Mötet ledde till en större förståelse för våra respektive projekt och att vi kommer att ha stor hjälp och stöd av varandra framöver.

Utöver allt ovanstående har vi även startat upp tre av våra fem arbetsgrupper, Platsvarumärket, Utbud och Rent, tryggt och säkert. Under nov-jan har grupperna planerat in platsrundvandringar inom BID-området utifrån sitt fokusområde. Deras reflektioner och bilder från platsrundvandringarna kommer att ingå i nulägesanalysen som ska att vara klar i mars.

Vi behöver bli fler

För att få bästa dynamik i arbetsgrupperna skulle vi behöva ytterligare två deltagare till arbetsgrupperna; Platsen och Tillgänglighet. Hör av dig till projektledaren så berättar hon gärna mer. Hennes kontaktuppgifter finner du genom att klicka här.

Varmt välkommen med dina frågor eller funderingar.


FRAMTAGANDE AV OMRÅDE
ÅTVIDABERGS BID-OMRÅDE
Idag kan man tydligt identifiera ett kommersiellt- och ett kulturellt område s.k. teman inom området. Projektets syfte är att bland annat förstärka den lokala konsumtionen av handel, upplevelser och kultur inom det geografiska området. 35:ans entréer vid Lillsvängen, Järnvägsgatan och Eksågsvägen ingår även i det beslutade BID-området.

Om man med sin verksamhet ligger utanför området är det inte detsamma som att man är utanför det fortsatta arbetet, tvärtom. Alla, har möjlighet att vara delaktig och påverka det beslutade områdets positiva utveckling. Första tillfället ges redan nu på onsdag den 1 november, mer information finner ni längre ner på denna sida under rubriken informationsmöte arbetsgrupper.

Området har tagits fram med hjälp av material som sammanställts från den platsrundvandring som genomfördes, de diskussioner som fördes samt det arbete som gjordes under projektets Kick Off den 10 oktober, 2017. Allt material finns på längre ned på denna sida.

BID35-projektet Åtvidabergs styrgrupp har därefter satt sig in i materialet och vid deras möte den 19 oktober fört en diskussion kring denna fråga där de kom fram till ett förslag som skickades till Kick Off-deltagarna och projektets finansiärer för kommentarer.

Informationsmöte arbetsgrupper
Alla är välkomna som har något engagemang kring projektet och dess positiva utveckling.

Du kan hört talas om projektet genom en kompis, kollega, din frisör, butiksgranne, förening eller när du var och handlade för ge några exempel. Kroka arm och kom!

Läs kallelsen här bredvid för ytterligare information och hur du anmäler dig.
Förslag på åtvidabergs bid-område
Tidigare i veckan skickade styrgruppen ut förslag på BID-område till alla som var med under Kick Off och dess work shop samt finansiärer. Förslaget togs fram med hjälp av Work Shop-material (du finner materialet längre ner på denna sida) från Kick Off. I fredags den 27 oktober var sista dagen att lämna in sina eventuella kommentarer på området. På måndag den 30 oktober tar styrgruppen ett officiellt beslut.

"Nu tar vi stafettpinnen och kör detta i mål"
Citat:Marcus Carlberg, Tage Rejmes

Först vill vi tacka alla cirka 60 deltagare som hade möjlighet att komma till kick offen i tisdags. Vilket engagemang, kreativitet, mod och vilja ni förmedlade. 

För det andra vill vi även vara tydliga med att det aldrig är försent att ansluta till projektet. Projektet handlar om kort- som långsiktigt platsutvecklingsarbete i samverkan mellan det privata och offentliga. Alla som vill vara med är alltid välkomna oavsett hur långt in i projektet vi kommer.

 • Är du nyfiken?
 • Har du varit tveksam men har nu bestämt dig för att vara med?
 • Vill du anmäla ditt intresse att ingå i någon av arbetsgrupperna?
Oavsett så är du alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar till BID-Manager Susanne Forsberg. Du hittar hennes kontaktuppgifter genom att klicka här 
Deltagare, Sammanställning och Transparens

Nedan finner ni deltagarlista och en sammanställning från  Work Shop. Sammanställningen är tagen rakt av från de blädderblock som vi arbetade med under kvällen. Det ni ser är det som vi kommer att arbeta vidare med i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna kommer att delas in enligt de 5 fokusområdena som du ser i sammanställningen. Har du t.ex. ett intresse i området "tillgänglighet" då är det den gruppen du ska tillhöra osv.

Vi har också lagt med vår aktivitets- och kommunikationsplan så att ni kan hålla er uppdaterade om vad som händer framöver (OBS att detta dokument kommer att uppdateras löpande)


Vad händer i steg 3/6 och framåt

BID35-projektet följer en specifik process som är inköpt av Svenska Stadskärnor tillsammans med Västervik, Linköping och Gamleby. Vi i Åtvidaberg är så gott som klara med steg 1 och 2 förutom att vi inom två veckor ska definiera vårt BID-område. Se nedan vad steg 3 innebär och i stora drag vad som kommer att hända i resterande steg.


Det händer saker redan nu
 • Åtvidabergsplatsen har satt igång med att snygga till sin entré och och byta skyltar
 • Åtvidabergs kommun har tagit reda på vad som hänt med Facit räknemaskin som normalt står på Stora Torget. Den är på reparation och ställs tillbaka så fort den är lagad
 • Åtvidabergsplatsen har anmält sig att vara med i en av arbetsgrupperna
 • Handelsprogrammet vill att vi besöker dem och vi planerar en platsrundvandring tillsammans med eleverna utifrån de 5 fokusområdena
 • Rosén Fastigheter tar intiativet att sammankalla Åtvidabergs fastighetsägarna till möte
 • Åtvidabergs kommun tar fram datum för politiken att bli än mer informerade om projektet
Gruppbilden nedan är tagen i samband med platsrundvandringen som arrangerades av Svenska Stadskärnor den 10 oktober tillsammans med Åtvidabergs politiker, kommunala tjänstemän, fastighetsägare och näringsliv

Projektägare, finansiärer & samarbetspartners

Finansiärer

Samarbetspartners


Sandkvist's Lyktor, Stolpar & Konsoler